Umowa z użytkownikiem

Umowa z użytkownikiem

(wersja ważna od stycznia 2021 r.)

Fulqrum Publishing Ltd., zwana dalej «Administratorem», publikuje niniejszą Umowę z Użytkownikiem (zwaną dalej „Umową“), która stanowi publiczną ofertę (oficjalną propozycję) skierowaną do osoby fizycznej akceptującej warunki niniejszej Umowy z Użytkownikiem (zwaną dalej «Umową») i Zasady Gry.

Gra – gra online «Royal Quest» – to program komputerowy stanowiący zbiór danych i komend umożliwiających funkcjonowanie komputera oraz innych urządzeń komputerowych, który znajduje się na serwerze Administratora, włączając w to Komponent serwera, Klienta Gry i Stronę.

Klient Gry – program komputerowy instalowany na komputerze osobistym Użytkownika, zapewniający współpracę z Komponentem serwera w celu zapewnienia przebiegu Gry.

Strona – witryna internetowa Gry znajdująca się pod adresem: https://royalquest.com, dostępna za pośrednictwem interfejsu www umożliwiającego Użytkownikom dostęp do materiałów i serwisów informacyjnych związanych z Grą.

Komponent serwera Gry – program komputerowy znajdujący się na serwerze Administratora, umożliwiający współpracę między Użytkownikami Gry w trakcie gry.

Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła niniejszą Umowę z Administratorem zgodnie z trybem ustanowionym w pkt. 1 niniejszej Umowy.

Zasady Gry – opis przebiegu procesu Gry oraz warunków dostępu Użytkowników do Gry, który znajduje się na Stronie w części «Zasady Gry» (https://royalquest.com/pl/agreements/rules_rq), FAQ (https://royalquest.com/pl/agreements/naming_rq) ,włącznie z wszystkimi zakładkami.

1. Akceptacja Umowy

1.1 Fakt rejestracji osoby w Serwisie jest pełną i bezwarunkową akceptacją warunków niniejszej Umowy, a także Zasad Gry zamieszczonych w Serwisie oraz tej osoby, zgodnie z art. 434 i art. 438 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, za osobę, która weszła w stosunek umowny z Fulqrum Publishing Ltd.

1.2 Począwszy od momentu realizacji czynności przewidzianych w pkt. 1.1 niniejszej Umowy, niniejszą Umowę uznaje się za zawartą w formie pisemnej.

1.3 Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna, która jest pełnoletnia przed zarejestrowaniem się na Stronie i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mają prawo zawrzeć niniejszą Umowę i korzystać z Gry tylko wówczas, gdy w momencie skierowania prośby o rejestrację na Stronie mają ukończony 16 rok życia i dysponują zgodą swojego opiekuna prawnego. Zgodnie z powyższym Użytkownik rejestrujący się na Stronie potwierdza swoją pełnoletność i zdolność do czynności prawnych, a jeżeli Użytkownik jest niepełnoletni – istnienie zgody opiekuna prawnego. Na żądanie Administratora Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe do opiekuna prawnego, celem potwierdzenia przez Administratora udzielenia zgody na podpisanie przez Użytkownika Umowy.

2. Przedmiot Umowy

2.1 Administrator udostępnia Użytkownikowi Grę w ramach i na warunkach niniejszej Umowy, Zasad Gry (dalej zwanych «Dostęp do Gry»), a także świadczy Usługi za dodatkową opłatą zgodnie z pkt. 2.3.

* О uruchomieniu kolejnej wersji Gry, w tym takich wersji jak wersja komercyjna,

Administrator informuje Użytkowników na Stronie. Użytkownik zgadza się z tym, że w celu uczestnictwa w Grze po uruchomieniu kolejnej wersji testowej lub komercyjnej Gry może być konieczna ponowna rejestracja i/lub akceptacja nowej Umowy z Użytkownikiem oraz innych niezbędnych dokumentów Administratora znajdujących się na Stronie.

2.2 Gra zostaje udostępniona Użytkownikowi w celu zapewnienia możliwości późniejszego świadczenia jemu Usług za dodatkową opłatą. W ramach udostępniania Gry Administrator wykonuje następujące czynności:

2.2.1 Zapewnia możliwość udostępnienia Gry Użytkownikowi (z wyjątkiem dodatkowych funkcji dostępnych w ramach świadczenia Usług za dodatkową opłatą), a także świadczenia Usług na warunkach z ograniczeniami określonymi w niniejszej Umowie.

2.2.2 Zapewnia Użytkownikowi dostęp do zasobów informacyjnych Strony dostępnych dla Użytkowników Gry, w tym do forów znajdujących się na Stronie.

2.2.3 Zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne (w uzasadnionych racjonalnie granicach) w formie odpowiedzi na pytania Użytkownika związane z Grą przesyłane do Administratora za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie pod adresem: https://royalquest.com/support

2.3 «Usługi» są definiowane jako usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikowi przez Administratora określonych dodatkowych funkcji występujących w Grze (ulepszeń, przedmiotów itp. występujących w Grze). Zakres i koszt Usług są określone w odpowiednich częściach na Stronie Gry.

2.4 Dostęp do Gry zgodnie z poprawną interpretacją niniejszej Umowy oznacza możliwość korzystania z funkcjonalnych możliwości Gry w trakcie gry (z wyjątkiem funkcjonalnych możliwości dostępnych w ramach Usług świadczonych za dodatkową opłatą) zgodnie z niniejszą Umową i Zasadami Gry. Użytkownik nie ma prawa wykonywać jakichkolwiek czynności w odniesieniu do Gry i jej składników oprócz tych, które bezpośrednio wynikają z postanowień niniejszej Umowy bądź przepisów obowiązującego prawa.

2.5 Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do efektów aktywności intelektualnej, w tym prawa do Gry lub jej części składowych, oprócz tych bezpośrednio opisanych w niniejszej Umowie lub Umowie licencyjnej dotyczącej korzystania z Klienta Gry. Wszystkie prawa do Gry i jej części składowych należą do Administratora zgodnie z warunkami zawartymi w wyłącznej licencji.

2.6 Informacje i materiały umieszczane przez Użytkownika na Stronie (w tym na forach, czatach), w grze (na wszystkich udostępnionych kanałach czatu, z których żaden nie jest traktowany jako prywatny lub poufny) lub skierowane przez Użytkownika do Administratora mogą zostać wykorzystane przez Administratora.

Administrator ma prawo przechowywać wskazane powyżej informacje/materiały przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Stronie są legalne i że Użytkownik dysponuje niezbędnymi prawami pozwalającymi na takie zamieszczanie.

3. Tryb udostępniania Gry Użytkownikowi i świadczenia Usług.

3.1. Zapewnienie Użytkownikowi, zgodnie z niniejszą Umową, dostępu do Gry i świadczenie Usług dochodzi do skutku pod warunkiem, że Użytkownik wykona następujące czynności przygotowawcze:

1) zapoznanie się z Zasadami Gry i ich zaakceptowanie przez Użytkownika polegające na zawarciu niniejszej Umowy z Administratorem;

2) dokonanie rejestracji na Stronie polegającej na tym, że Użytkownik wciśnie przycisk «Rejestracja» i wypełni wymagane pola formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie głównej Strony oraz że Użytkownik otrzyma powiadomienie przesłane na adres poczty elektronicznej po zakończeniu rejestracji; przy czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i autentyczność informacji przedstawionych przez Użytkownika;

3) pobranie i instalacja Klienta Gry na urządzeniu Użytkownika i akceptacja Umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z Klienta Gry.

3.2. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do Gry. Później Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług za dodatkową opłatą w ramach niniejszej Umowy*.

3.3. Użytkownik wnosi opłatę będącą wynagrodzeniem Administratora za świadczenie Usług w następującym trybie:

3.3.1 W ramach opłaty za Usługi świadczone przez Administratora zarejestrowany Użytkownik przekazuje środki pieniężne zgodnie z metodami wymienionymi w części Strony pod nazwą «Sklep». Kwotę opłaty samodzielnie określa Użytkownik (w granicach określonych przez sposób płatności, który Użytkownik wybrał na Stronie). Usługi uznaje się za opłacone, począwszy od chwili, gdy Administrator otrzyma potwierdzenie wniesienia opłaty z systemu, za pośrednictwem którego dokonano płatności.

3.3.2 Po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Administratora środki pieniężne Użytkownika są przeliczane na walutę obowiązującą w Grze – «królewskie reale», której suma (ilość) w posiadaniu danego Użytkownika jest przedstawiona na Stronie. Sposób przeliczania, tj. informacja na temat stosunku sumy wpłacanych środków pieniężnych do uzyskiwanej sumy w walucie obowiązującej w Grze, znajduje się w odpowiednich podrozdziałach części Strony pod nazwą «Sklep». Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać zasad przeliczania środków pieniężnych obowiązujących zgodnie z odpowiednim systemem płatności i ponosi wszelkie ryzyko związane z procedurą przelewania środków pieniężnych Administratorowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Administrator nie dokonuje odwrotnego przeliczenia waluty obowiązującej w Grze (lub innych dóbr w Grze) na środki pieniężne w gotówkowej lub bezgotówkowej formie i nie pokrywa żadnych wydatków Użytkownika, w tym wydatków związanych z przelewem środków pieniężnych Administratorowi, a także nie wypłaca procentów od wykorzystanych środków pieniężnych. Użytkownik nie ma prawa nabywać waluty obowiązującej w Grze lub dóbr w Grze u jakichkolwiek osób trzecich, ani prowadzić sprzedaży waluty obowiązującej w Grze lub innych dóbr w Grze.

3.3.3 Począwszy od przeliczenia środków pieniężnych Użytkownika na walutę obowiązującą w Grze, «królewskie reale», zgodnie z pkt. 3.3.2, Użytkownik ma prawo wykonywać czynności polegające na wyborze Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że waluta obowiązująca w Grze może być wykorzystywana jedynie w celu uzyskania przez Użytkownika Usług w ramach niniejszej Umowy, a środki wpłacone przez Użytkownika na rzecz Administratora nie podlegają zwrotowi w żadnej postaci.

3.3.4 Informacje na temat Usług dostępnych dla Użytkownika są przedstawione w Grze w formie piktogramów (obrazków) i/lub krótkich opisów funkcji w Grze i nominału wyrażonego w walucie obowiązującej w Grze. Po tym, jak Użytkownik wykona czynności polegające na wyborze funkcji w Grze za pośrednictwem interfejsu Gry (poprzez naciśnięcie przycisku „Kup” itp.) i po pobraniu odpowiedniej kwoty w walucie obowiązującej w Grze z konta Użytkownika, Usługa jest świadczona w pełnym zakresie przez odpowiedni okres. Jeżeli podczas wyboru przez Użytkownika dodatkowej funkcji w Grze na ekranie pojawi się menu potwierdzające płatność za tę funkcję w Grze, naciśnięcie przez Użytkownika przycisku zatwierdzającego zakup oznacza zgodę na udostępnianą wybraną funkcję w Grze, a Usługa jest uznawana za świadczoną w pełni przez odpowiedni czas od momentu pobrania odpowiedniej kwoty w walucie obowiązującej w Grze z konta Użytkownika znajdującego się w Grze. Usługa jest świadczona Użytkownikowi tylko wtedy, gdy na koncie znajduje się wystarczająca suma wyrażona w walucie obowiązującej w Grze. Użytkownik zgadza się z tym, że Administrator ma prawo ustanawiać inny tryb wyboru funkcji w Grze i świadczenia Usług.

3.3.5 Użytkownik zgadza się z tym, że w celu określenia zakresu Usług, z których korzysta Użytkownik, rejestracji wzajemnych praw i obowiązków w ramach świadczonych Usług i ich ogólnej sumy, wykorzystuje się wyłącznie dane Administratora, które są uzyskiwane w wyniku automatycznego przetwarzania czynności Użytkownika dokonującego autoryzacji za pomocą nazwy Użytkownika i hasła w Grze.

3.4. W razie reklamacji Użytkownika w związku z zakresem faktycznie świadczonych Usług powinien on niezwłocznie poinformować o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z formularza pod adresem: https://royalquest.com/support. Powinien przy tym podać swoje dane identyfikacyjne, moment wystąpienia powodów do reklamacji oraz przedstawić uzasadnienie reklamacji.

3.5. Jeżeli Usługa nie była świadczona lub jeżeli była świadczona w nieodpowiedni sposób, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora z reklamacją. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Administrator może być pozbawiony możliwości zweryfikowania zasadności reklamacji złożonej później niż w ciągu 3 (trzech) dób od chwili jej powstania. Administrator przedstawia Użytkownikowi swoją decyzję w sprawie otrzymanej reklamacji i jeżeli uzna ją za uzasadnioną, usuwa wskazane naruszenie. Żadne odszkodowanie w ramach niniejszej Umowy nie może przewyższać kosztu Usługi – wyrażonego w walucie obowiązującej w Grze – która nie była świadczona lub była świadczona w nieodpowiedni sposób.

3.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stan wyposażenia technicznego Użytkownika, jeżeli wyklucza ono lub ogranicza możliwość dostępu do Gry albo korzystania z Usług przez Użytkownika.


3.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że postanowienia Umowy, Zasady Gry, wykaz i cennik Usług, w szczególności takie jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, konieczność dostosowania postanowień Umowy, Zasad Gry, wykazu bądź cennika Usług do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Gry, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Gry, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Gry mogą w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, ulec zmianie, która to nastąpi poprzez publikację powiadomienia o tychże zmianach na Stronie i za pośrednictwem poczty elektronicznej i Klienta Gry. Powiadomienie uznaje się za dostarczone Użytkownikowi w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od opublikowania tegoż powiadomienia na stronie głównej Strony bądź w części «Aktualności» i/lub na forum Strony. W terminie 14 dni od powiadomienia Użytkownik może wyrazić brak akceptacji wprowadzonych zmian przez, co będzie równoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa Użytkownika w Grze. W takiej sytuacji Administrator uprawniony jest do usunięcia konta Użytkownika.

3.8 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dowolne elementy (obiekty) Gry mogą zostać dodane, zmienione lub usunięte z Gry w przypadku wygaśnięcia odpowiednich licencji na korzystanie ze wskazanych elementów (obiektów). Ponadto zmianie mogą ulec w wykazie i cenach Usług, sposobie przeliczania waluty Rzeczypospolitej Polskiej na walutę obowiązującą w Grze na drodze zamieszczenia zmodyfikowanej informacji w odpowiednich częściach Strony.

3.9 Użytkownik zgadza się z tym, że Gra podlega okresowej aktualizacji, do której dochodzi automatycznie i bez zgody Użytkownika. W przypadku konieczności wstrzymania Gry w związku z jej aktualizacją lub usunięciem z niej technicznych defektów, Administrator w miarę możliwości powiadamia Użytkowników za pośrednictwem Strony o tymże wstrzymaniu nie później niż na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem wstrzymania.

3.10. Zawarcie Umowy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w Grze, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi w Grze w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

4. Obowiązki Użytkownika

W celu należytego spełnienia warunków niniejszej Umowy Użytkownik ma obowiązek:

4.1. Wykonać czynności przewidziane w pkt. 3.1 niniejszej Umowy, w tym poprawnie dokonać rejestracji Użytkownika na Stronie. W razie zmiany danych kontaktowych i innych istotnych informacji w odpowiednim czasie wprowadzać zmiany w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku braku takiej możliwości powiadomić o tym Administratora za pomocą poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza pod adresem: https://royalquest.com/support podając adres poczty elektronicznej Użytkownika, za pomocą którego dokonano rejestracji.

4.2 Bezwarunkowo przestrzegać warunków niniejszej Umowy i Zasad Gry.

4.3. Nie ujawniać i nie przekazywać osobom trzecim swoich danych identyfikacyjnych umożliwiających autoryzację Użytkownika poprzez Komponent serwera Gry.

4.4. Nie wykorzystywać dostępu do Gry udzielonego przez Administratora i Usługi w celach komercyjnych.

4.5. Nie naruszać praw własności intelektualnej Administratora, a także innych posiadaczy praw w stosunku do Gry i/lub jakichkolwiek składników Gry (w tym Strony i Klienta Gry), w szczególności Użytkownik nie ma prawa kopiować, transmitować, rozsyłać, publikować, wysyłać w eter lub za pośrednictwem linii naziemnych, podawać do ogólnej informacji lub w inny sposób rozprzestrzeniać i reprodukować materiałów (tekstowych, graficznych, audio, wideo) znajdujących się na Stronie, bez pisemnej zgody Administratora opatrzonej pieczęcią i podpisem Administratora.

4.6. Osobiście zapoznać się z niniejszą Umową, jej zmianami i uzupełnieniami, które ogłasza i publikuje Administrator na stronie głównej Strony.

4.7. Samodzielnie zapewniać techniczną możliwość korzystania z nadanych praw i świadczonych Usług ze swojej strony, w tym zapewnić:

1) sprzęt wskazany w wymaganiach systemowych Gry zamieszczonych na Stronie;

2) dostęp do Internetu;

3) oprogramowanie umożliwiające przesyłanie informacji za pośrednictwem protokołu http.

4.8. Samodzielnie kontrolować, aby na osobistym koncie Użytkownika znajdowała się wystarczająca ilość waluty obowiązującej w Grze i przechowywać dokumenty potwierdzające dokonaną opłatę w trakcie całego okresu obowiązywania przyznanych praw i świadczenia Usług.

4.9. Ponosić odpowiedzialność za otrzymywanie i rozpowszechnianie informacji za pomocą środków technicznych zapewniających możliwość korzystania z udostępnionej Gry i Usług zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

4.10 Użytkownik gwarantuje, że środki pieniężne (w charakterze dowolnego środka płatności) przelewane przez Użytkownika Administratorowi na mocy prawa należą do Użytkownika w chwili wykonywania przelewu i Użytkownik ma prawo rozporządzać danymi środkami pieniężnymi, wnosząc opłatę za Usługi Administratora.

5. Obowiązki Administratora

5.1 W celu należytego spełnienia warunków niniejszej Umowy Administrator ma obowiązek:

5.1.1 Zapewnić Użytkownikowi dostęp do Gry i świadczyć Usługi na warunkach z ograniczeniami przewidzianymi w niniejszej Umowie i Zasadach Gry.

5.1.2 Zachować poufność danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz nie przekazywać dotyczących go danych kontaktowych osobom trzecim (z wyjątkiem osób powołanych przez Administratora wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy), jeżeli dane te nie są publicznie dostępne na życzenie Użytkownika, chyba że na podstawie wyroku sądu lub w innym trybie przewidzianym przez prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zerwanie niniejszej Umowy

6.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub Zasad Gry, w szczególności jeżeli to naruszenie odbyło się ze szkodą dla Administratora lub osób trzecich (w tym innych uczestników Gry) lub mogło wyrządzić taką szkodę wskutek działań Użytkownika, Administrator ma prawo jednostronnie zawiesić lub zerwać niniejszą Umowę zawartą z danym Użytkownikiem.

6.2. Korzystanie z Gry, w tym ze Strony, w sposób nieprzewidziany niniejszą Umową lub po zerwaniu niniejszej Umowy skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika za naruszenie praw autorskich Administratora do Gry, ustanowioną przez obowiązujące prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej i międzynarodowe normy prawne.

7. Odpowiedzialność Stron

7.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje działania związane z korzystaniem z dostępu do Gry i wszystkie możliwe zagrożenia związane z korzystaniem z Usług w ramach niniejszej Umowy.

7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty i straty poniesione przez Użytkownika oraz osoby trzecie, które mogłyby powstać na skutek prawidłowego udostępnienia lub zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy nieudostępnienia Użytkownikowi Gry w ramach niniejszej Umowy oraz świadczenia Usług.

7.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wynik korzystania z Gry, Usług lub za użyteczność dostępu do tychże, a także za jakość dostępu do Komponentu serwera Gry za spowodowane niewłaściwym działaniem bądź niedziałaniem Internetu.

7.4. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych i identyfikacyjnych zapewniających dostęp do Komponentu serwera Gry oraz za straty, które mogą być skutkiem niesankcjonowanego wykorzystywania dostępu do takich danych.

7.5. W żadnym razie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika poniesione w trakcie udostępniania Użytkownikowi zgodnego zarówno z obowiązującym porządkiem prawnym jak i przyjętymi praktykami dostępu do Gry i świadczenia Usług, w tym straty poniesione w wyniku błędów, luk, przerw w działaniu, usunięcia plików, zmiany funkcji, defektów, opóźnień w działaniu podczas przesyłania danych itp. wydarzeń.

7.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika przynoszące szkody osobom trzecim, w tym za umieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji na Stronie (czacie, forum itd.).

Jeżeli Użytkownik umieszcza na Stronie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

7.7 Jeżeli Administrator poweźmie wiedzę, lub jeżeli ma uzasadnione podstawy sądzić, że Użytkownik dopuszcza się jakichkolwiek niezgodnych z prawem (w tym oszukańczych) działań mających związek z opłatą za Usługi w Grze, Administrator ma prawo, pomimo zawieszenia lub zerwania niniejszej Umowy, przekazać informacje organom zajmującym się ochroną prawną w celu przeprowadzenia stosownej kontroli.

7.8 Administrator nie gwarantuje, że Gra będzie działać bez zakłóceń i że Gra będzie wolna od błędów. W przypadku wykrycia w Grze błędów mających istotny wpływ na jej przebieg, Administrator podejmie kroki mające na celu ich usunięcie.

8. Przedłużenie i zmiana warunków niniejszej Umowy

8.1. Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu jej przyjęcia przez Użytkownika zgodnie z pkt. 1.1 do czasu jej rozwiązania zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie.

8.2. Niniejsza Umowa i Zasady Gry są oficjalnymi dokumentami Administratora. Obowiązująca wersja każdego z tych dokumentów znajduje się na Stronie.

8.3 Warunki niniejszej Umowy i Zasad Gry mogą ulec zmianie z przyczyn i na zasadach określonych w pkt. 3.7.

8.4. Niniejszym Administrator zobowiązuje się informować Użytkownika o wszelkich zmianach niniejszej Umowy, Zasad Gry i innych informacji związanych z Grą i znajdujących się na Stronie.

9. Regulowanie sporów

9.1. Reklamacje i uwagi Użytkownika należy kierować do Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej (za pośrednictwem formularza pod adresem: https://royalquest.com/support, podając dane identyfikacyjne, moment wystąpienia powodów do reklamacji i uzasadnienie reklamacji). Administrator ma prawo rozpocząć korespondencję z Użytkownikiem w celu sprecyzowania charakteru i przyczyn reklamacji. Brak odpowiedzi na swoje zapytanie w ciągu trzech dni Administrator ma prawo uznać za wycofanie reklamacji.

9.2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów lub różnic zdań związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy Strony dołożą wszelkich starań w celu ich rozstrzygnięcia na drodze negocjacji.

9.3. Jeżeli spory nie zostaną rozstrzygnięte na drodze negocjacji, spory będą rozstrzygane w trybie określonym przez obowiązujące prawodawstwo Federacji Rosyjskiej. Jeżeli obowiązujące prawodawstwo tego nie określa, spory, w tym te na drodze sądowej, będą rozstrzygane zgodnie z miejscem państwowego zarejestrowania (wynikająca z umowy podsądność).

10. Dodatkowe warunki

10.1. Użytkownik ma prawo wedle swojego uznania zaprzestać korzystania z Gry w dowolnym momencie. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmienione warunki Umowy, Zasad Gry, Użytkownik ma obowiązek zaprzestać dalszego korzystania z Gry.

10.2. Administrator, w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika ma prawo rozsyłać informacje, wykorzystując zarówno środki techniczne dostępne w ramach niniejszej Umowy, jak i korzystając z drogi niebezpośredniej wysyłki na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Informacje dzielą się na mające bezpośredni związek z Grą, tzw. „systemowe” i „promocyjne”. Otrzymywanie informacji systemowych jest obowiązkowe i wiąże się z korzystaniem z Gry. Administrator informuje jednocześnie Użytkownika, że niektóre wysyłane informacje mogą nie mieć bezpośredniego związku z Grą (tzw. „promocyjne”), jednakże jednocześnie Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich informacji, używając poleceń lub ustawień, które Administrator zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi.


10.3 Niniejszym Administrator zawiadamia, że ani Gra, ani żaden z jej składników nie jest grą, loterią, zakładem, zakładem wzajemnym w rozumieniu Kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy «О grach hazardowych». W przypadku organizowania przez Administratora publicznego konkursu mającego na celu zachęcenie Użytkowników do Gry, warunki przeprowadzenia takiego publicznego konkursu i uczestnictwa Użytkowników w tychże konkursach zostaną umieszczone na Stronie.

10.4 Wejście w życie niniejszej Umowy unieważnia wszelkie dotychczasowe wersje umów z Użytkownikiem dotyczących Gry.

10.5 Użytkownik potwierdza, że wszelkie informacje i materiały przedstawione Administratorowi przez Użytkownika w trakcie testów Gry lub po ich zakończeniu mogą być wykorzystane przez Administratora wedle jego uznania bez wypłaty dodatkowego odszkodowania Użytkownikowi.

11. Wystąpienie siły wyższej

11.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewywiązanie się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli jest ono następstwem wystąpienia siły wyższej (force majeure), czyli nadzwyczajnych i nieuchronnych dla Stron w danych warunkach okoliczności, w szczególności:

11.1.1 Zamieszek o masowym charakterze;

11.1.2. Klęsk żywiołowych, pożarów, katastrof oraz innych wydarzeń o charakterze naturalnym lub technologicznym;

11.1.3. Przerw w zasilaniu elektrycznym;

11.1.4. Globalnych przerw w pracy polskich i międzynarodowych części sieci Internet;

11.1.5. Awarii routingu;

11.1.6. Awarii rozproszonej bazy danych DNS;

11.1.7. Awarii spowodowanych atakami hakerskimi i DDoS oraz innymi niezgodnymi z prawem działaniami osób trzecich;

11.2. W takim przypadku Administrator ma obowiązek, o ile jest to technicznie wykonalne, za pośrednictwem poczty elektronicznej i (lub) za pomocą komunikatu na stronie głównej Strony powiadomić Użytkownika o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności w ciągu 7 (siedmiu) dni od chwili ich wystąpienia.

11.3. Jeżeli wystąpienie odpowiednich nadzwyczajnych okoliczności miało bezpośredni wpływ na wywiązywanie się przez Administratora z obowiązków w okresie określonym w niniejszej Umowie, tenże okres zostanie proporcjonalnie wydłużony o czas oddziaływania odpowiednich okoliczności.

11.4. W przypadku braku możliwości wywiązania się z obowiązków w ramach niniejszej Umowy trwającego dłużej niż 3 (trzy) miesiące niniejsza Umowa zostanie uznana za rozwiązaną bez rekompensaty szkód.

12. Administrator

Fulqrum Publishing Ltd.

Adres: 32 Kritis Street, Papachristoforou Building, 4th Floor, 3087 Limassol, Cyprus