Polityka cookies

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) w porządku krajowym.

Ważne definicje

 1. Dane osobowe”  - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

 2. Pliki cookies” - Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili przeglądania strony internetowej,

 3. Strona internetowa” – serwis dostarczany pod linkiem https://royalquest.com/ lub na innych stronach internetowych prowadzonych przez Administratora danych,

 4. Przetwarzanie”  - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

 5. Administrator” – lub Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,

 6. Współadministrator” – współadministrowanie występuje w chwili, gdy co najmniej dwóch Administratorów danych wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami,

 7. Strona trzecia” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,

 8. Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie,

 9. Zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,

 10. Profilowanie” - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

 11. Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych. Polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora danych. Pliki cookies mogą należeć do Administratora danych lub do stron trzecich,

 12. RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page3g_en/page3g_en?opendocument 

Kogo dotyczy niniejsza Polityka cookies?

Niniejsza Polityka cookies (dalej PC) dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, użytkowników serwisu, zebranych z wykorzystaniem plików cookies na stronie lub podstronach internetowych należących do Administratora danych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych jest Fulqrum Publishing Limited, Papachristoforu Building, 4th, 32 Kritis Street, Limassol, 3087, Cyprus, Tax No.: CY10268076B, Register No.: HE268076.

Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres DPO.CY@fulqrumpublishing.com. 

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres DPO.CY@fulqrumpublishing.com. 

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy, iż organem nadzorczym jest Office of the Commissioner for Personal Data Protection, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contact_en/contact_en?opendocument.

Jakie pliki cookies są stosowane?

Na stronie i podstronach serwisu Administratorów danych są lub mogą być używane następujące rodzaje plików cookie:

 1. techniczne, operacyjne, optymalizujące nawigację i wyświetlanie umieszczonych na stronie internetowej treści, 

 2. analityczne, profilujące, śledzące, 

 3. pliki cookies stron trzecich,

 4. pliki cookies innych stron.

Operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies 

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów danych. Informujemy, iż za prawnie uzasadniony interes Administratorów danych uważa się działania opisane poniżej:

Lp.

Nazwa cookies

Opis

Okres stosowania

PHPSESSID

Plik cookie systemowy, wiąże sesję klienta i serwera

Aktywny podczas jednej sesji

cookie_success

Przechowuje stan akceptacji plików cookie

1 rok

lang_id

Plik cookie systemowy, zawierający język portalu

1rok

rmb_code_login

Plik cookie systemowy, zawiera status do zapamiętania autoryzacji użytkownika

1rok

Stosowanie analitycznych, profilujących, śledzących, plików cookies oraz skryptów

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane. Wycofanie udzielonej zgody na analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies odbywa się poprzez ich usunięcie w przeglądarce internetowej:

Lp.

Nazwa cookies

Opis

Okres stosowania

Pliki startowe

 with_ym & _ym_d & _ym_uid

Do utworzenia Yandex Metrics https://yandex.com/legal/confidential/?lang=en 

Aktywny podczas sesji lub 1 dzień po zakończonej sesji

_ga & _gid & _gat

Identyfikator jest przypisywany przez Google Analytic

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be 

Aktywny podczas sesji lub 1 dzień po zakończonej sesji

portal-pixel

Definiowanie przeglądarki użytkownika

Instalowane przez przeglądarkę (od 3 miesięcy do ~)

rpt_code

ID do wewnętrznych analiz

Do 3 m-c

consent_id & xsollauid & first_visit & corpsite_visit & SnapABugHistory & locale &

intercom-id

xsolla system płatności

https://xsolla.com/cookie 

1 dzień - 1 rok

VISITOR_INFO1_LIVE & CONSENT & GPS & PREF

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms 

1 dzień - 1 rok

Stosowanie analitycznych, profilujących, śledzących, plików cookies stron trzecich

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie będzie oznaczało niezastosowanie plików cookies w celach, w jakich zostały one przewidziane. Wycofanie udzielonej zgody na analityczne, profilujące, śledzące pliki cookies odbywa się poprzez ich usunięcie w przeglądarce internetowej:

No.

Nazwa cookies

Strona trzecia

Opis

Okres stosowania

consent_id

xsolla cookie

Wykorzystywane do uzyskania zgody 

https://xsolla.com/cookie  

18 dni

xsollauid

xsolla cookie

Ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator użytkownika. Pozwala grupować akcje wykonywane na stronie lub aplikacji przez jedną osobę i analizować użyteczność serwisu https://xsolla.com/cookie  

10 lat

Pliki startowe

with_ym

xsolla cookie

Do utworzenia Yandex Metrics 

https://xsolla.com/cookie 

Aktywny podczas sesji lub 1 dzień po zakończonej sesji

_ga & _gid & _gat

xsolla cookie

Identyfikator jest przypisywany przez Google Analytic

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be 

Aktywny podczas sesji lub 1 dzień po zakończonej sesji

first_visit

xsolla cookie

Ten plik cookie zawiera nazwę pierwszego odwiedzonego produktu

https://xsolla.com/cookie 

1 rok

corpsite_visit

xsolla cookie

Ten plik cookie zawiera flagę wizyty w witrynie firmowej

 https://xsolla.com/cookie    

1 rok

SnapABugHistory

xsolla cookie

Służy do poprawnego działania czatu obsługi klienta w Pay Station

https://xsolla.com/cookie 

1 rok

locale

xsolla cookie

Lokalizacja użytkownika

https://xsolla.com/cookie 

1 rok

intercom-id

xsolla cookie

Ten plik cookie zawiera identyfikator sesji interkomowej

https://xsolla.com/cookie 

1 tydzień

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms 

6 miesięcy

CONSENT

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms 

17 lat

GPS

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms 

Aktywny podczas sesji lub 1 dzień po zakończonej sesji

PREF

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms 

2 lata

Pliki cookies innych stron

Na niektórych stronach lub podstronach należących do Administratora danych mogą być zastosowane pliki cookies innych stron, mogą również być wyświetlane treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Aby móc obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą Administrator danych nie ma kontroli i nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies tych stron:

Lp.

Nazwa strony trzeciej

Link do informacji

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms 

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms 

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement 

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms 

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/ 

VK

https://connect.vk.com/privacy    

Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Poszczególne przeglądarki lub urządzenia mogą oferować ustawienia, które pozwalają wybrać, czy pliki cookie przeglądarki mają być ustawione, a także umożliwiają ich usunięcie. Ustawienia te różnią się w zależności od przeglądarki, a producenci mogą w dowolnej chwili zmienić zarówno ustawienia, które udostępniają, jak i sposób ich działania. Dodatkowe informacje na temat ustawień oferowanych przez poszczególne przeglądarki można znaleźć na stronach, do których prowadzą poniższe linki:

Lp.

Nazwa przeglądarki

Link do informacji

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Safari

https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

 1. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na stronie internetowej plików cookies, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,

 2. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych,

 3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

Mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych

Facebook

https://www.facebook.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

YouTube

https://www.youtube.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Google

https://policies.google.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

LinkedIn

https://www.linkedin.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Twitter

https://twitter.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Google Maps

https://www.google.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Ujawnianie danych osobowych

Informujemy, iż dane osobowe są ujawniane odbiorcom danych. Kategoriami odbiorców są podmioty, które świadczą usługi w zakresie wsparcia IT, rozwiązań teleinformatycznych na poziomie software i hardware, marketingu, agencje reklamowe, agencje marketingowe, z którymi Administrator danych zawarli umowy powierzenia w oparciu o art. 28 RODO. Wykaz podmiotów, którym powierza się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Informujemy o prawie do żądania od Administratorów danych realizacji następujących praw:

 1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych, 

 3. prawo do usunięcia danych osobowych,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 6. prawo od przenoszenia danych,

 7. prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych,

 8. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejszej Polityce Cookies, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania. Zapytania w sprawie realizacji praw i wolności osób, których dane dotyczą należy kierować na adres do korespondencji wskazany w niniejszej Polityce cookies lub na adres e-mail: DPO.CY@fulqrumpublishing.com. 

Ocena skutków dla ochrony danych (czyli DPIA)

 1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania dokonują oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,

 2. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na www analitycznych, profilujących plików cookies, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem w/w plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dane państwo może nie zapewnić wystarczających ochrony danych osobowych, może nie zapewnić realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, może dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się wysokie ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych,

 3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

Mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych – ryzyko związane z transferem danych osobowych poza EOG

Facebook

https://www.facebook.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

YouTube

https://www.youtube.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Google

https://policies.google.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

LinkedIn

https://www.linkedin.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Twitter

https://twitter.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Google Maps

https://www.google.com/ 

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne