Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRZED ZAINSTALOWANIEM JAKIEJKOLWIEK GRY, APLIKACJI, OPROGRAMOWANIA, DOWOLNEJ AKTUALIZACJI, NOWSZEJ WERSJI LUB TREŚCI DO POBRANIA (DLC).

Niniejsza „Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego” (dalej: „Umowa”) reguluje korzystanie z dowolnej gry, aplikacji, oprogramowania, ich dowolnej aktualizacji, nowszej wersji lub treści do pobrania („Produkt Multimedialny”), które obecnie są lub będą w przyszłości dostarczane przez spółkę Fulqrum Publishing Ltd. lub którąkolwiek z jej spółek dominujących, spółek zależnych, spółek stowarzyszonych, jej licencjodawców oraz/lub jej beneficjentów (dalej: „Fulqrum Games”/ „My” / „Nas”) na niniejszej stronie internetowej („Strona Internetowa”).

Niniejsza Umowa jest wiążącą prawnie umową zawartą pomiędzy spółką Fulqrum Games a nabywcami lub użytkownikami („Użytkownik”) Produktu Multimedialnego udostępnianego na Stronie Internetowej, na mocy której Użytkownikowi udziela się ograniczonego, niewyłącznego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i niezbywalnego prawa do korzystania z Produktu Multimedialnego zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy.

Otrzymując, otwierając pakiet plików, instalując oraz/lub korzystając z Produktu Multimedialnego zawierającego niniejsze oprogramowanie, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie praw własności intelektualnej oraz wszystkich warunków i postanowień niniejszej Umowy.

Spółka Fulqrum Games nie przenosi na Użytkownika tytułu prawnego do Produktu Multimedialnego, a udzielenie licencji Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy nie jest sprzedażą.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie niniejszej Umowy, nie powinien instalować ani użytkować Produktu Multimedialnego i powinien od razu usunąć go ze swojego komputera.


1. Udzielenie licencji

Spółka Fulqrum Games udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na instalację oraz/lub korzystanie z Produktu Multimedialnego do celów prywatnych na okres trwający do momentu wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub spółkę Fulqrum Games.

Użytkownik nie ma prawa bezpośrednio ani pośrednio: (i) kopiować, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, licencjonować, dystrybuować, wprowadzać na rynek, ani wykorzystywać Produktu Multimedialnego bądź jakiejkolwiek jego części do celów komercyjnych, (ii) odtwarzać kodu źródłowego, dokonywać dekompilacji, dezasemblacji, adaptacji, reprodukowania ani tworzenia dzieł pochodnych wobec Produktu Multimedialnego; (iii) usuwać, zmieniać, wyłączać lub obchodzić dowolnych oznaczeń praw autorskich i znaków towarowych lub innych informacji o autorstwie i pochodzeniu, uwag ani etykiet zawartych na Produkcie Multimedialnym lub w jego obrębie.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie wszelkie prawa, które nie zostały przyznane Użytkownikowi na mocny niniejszej Umowy, są wyraźnie zastrzeżone przez spółkę Fulqrum Games. Produkt Multimedialny oraz wszelkie prawa z nim związane pozostają własnością spółki Fulqrum Games. Spółka Fulqrum Games zachowuje jedyną i wyłączną własność wszelkich praw, tytułów i udziałów w Produkcie Multimedialnym oraz wszelkich związanych z nim praw własności intelektualnej.

W celu umożliwienia dalszego korzystania z Produktu Multimedialnego na określonym sprzęcie konieczne mogą okazać się aktualizacje, nowsze wersje, poprawki i modyfikacje.

Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw ani tytułów do Produktu Multimedialnego i nie może być rozumiana jako przeniesienie jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Produktu Multimedialnego.

NINIEJSZY PRODUKT MULTIMEDIALNY JEST UDOSTĘPNIANY UŻYTKOWNIKOWI W RAMACH LICENCJI DO UŻYTKU PRYWATNEGO, A NIE JEST SPRZEDAWANY.

Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Produktu Multimedialnego będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów i nie będzie wykorzystywać Produktu Multimedialnego do żadnych celów niezgodnych z prawem.

Każda licencjonowana kopia Produktu Multimedialnego może być wykorzystywana na jednym komputerze przez jednego użytkownika. Korzystanie z Produktu Multimedialnego oznacza, że Użytkownik załadował, zainstalował lub uruchomił Produkt Multimedialny na komputerze lub podobnym urządzeniu. Jeśli Użytkownik instaluje Produkt Multimedialny na platformie wielostanowiskowej, serwerze lub w ramach sieci, każdy indywidualny użytkownik Produktu Multimedialnego musi posiadać osobną licencję.

W odpowiednich przypadkach niektóre części Produktu Multimedialnego mogą wykorzystywać funkcje wytworzone przez strony trzecie, przy czym niektóre z nich są zarządzane przez dostawców zewnętrznych, co oznacza, że w takich przypadkach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki oraz/lub koszty. Prosimy o dokładne zapoznanie się z takimi dodatkowymi warunkami i kosztami.


2. Własność Produktu Multimedialnego

Produkt Multimedialny zawiera materiały chronione prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne materiały zastrzeżone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa związane z Produktem Multimedialnym i jego elementami składowymi (w szczególności takimi jak tytuły, kody komputerowe, tematy, postacie, imiona postaci, fabuły, historie, dialogi, miejsca, koncepcje, obrazy, zdjęcia, animacje, filmy wideo, muzyka i teksty zawarte w Produkcie Multimedialnym), jak również prawa związane ze znakiem towarowym, tantiemy i prawa autorskie związane z Produktem Multimedialnym, są własnością spółki Fulqrum Games i są chronione przez przepisy rosyjskie i międzynarodowe oraz inne ustawy, traktaty, prawo międzynarodowe i umowy dotyczące własności intelektualnej.


3.Korzystanie z Produktu Multimedialnego

Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Produktu Multimedialnego zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub na opakowaniu Produktu Multimedialnego.

Poza tym, co zostało określone w treści Umowy, Użytkownik w szczególności nie ma prawa:

• wykonywać kopii Produktu Multimedialnego,

• wykorzystywać Produktu Multimedialnego w sposób komercyjny,

• wykorzystywać Produktu Multimedialnego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub obowiązującym prawem,

• modyfikować Produktu Multimedialnego ani tworzyć jakichkolwiek dzieł pochodnych,

• transmitować Produktu Multimedialnego za pośrednictwem sieci telefonicznej lub innych środków elektronicznych, z wyjątkiem gier wieloosobowych w autoryzowanych sieciach,

• tworzyć ani rozpowszechniać nieautoryzowanych poziomów oraz/lub scenariuszy,

• odtwarzać kodu źródłowego, dokonywać dekompilacji lub dezasemblacji Produktu Multimedialnego.

• Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, nie rozpowszechniać, nie dokonywać cesji, nie przekazywać, nie sublicencjonować ani nie wydzierżawiać Produktu Multimedialnego osobom trzecim.

• Użytkownik może przenieść na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z Umowy na odbiorcę pod warunkiem, że odbiorca zgadza się na przestrzeganie warunków i postanowień Umowy, a Użytkownik usunie Produkt Multimedialny ze swojego komputera. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się również do przekazania odbiorcy wszystkich elementów składowych i dokumentacji związanej z Produktem Multimedialnym.


4. Wypowiedzenie licencji

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać od momentu pierwszej instalacji lub użycia Produktu Multimedialnego przez Użytkownika.

Niniejsza Umowa może zostać automatycznie wypowiedziana przez spółkę Fulqrum Games bez uprzedzenia, jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać warunków i postanowień Umowy. W takim przypadku Użytkownik musi natychmiast zniszczyć Produkt Multimedialny i usunąć go wraz ze wszystkimi jego częściami ze swojego komputera.

Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie poprzez całkowite usunięcie Produktu Multimedialnego ze swojego komputera.


5. Gwarancja

Spółka Fulqrum Games zapewnia wsparcie techniczne dla Produktu Multimedialnego.

Podczas rozmowy telefonicznej prosimy o jak najdokładniejsze określenie powstałego problemu oraz o podanie następujących danych:

• nazwa producenta używanego systemu komputerowego

• marka i prędkość procesora

• ilość posiadanej pamięci RAM

• numer używanej wersji systemu Windows (aby się upewnić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę „Mój komputer” na pulpicie i wybrać „Właściwości”)

• producenta (producenci) i numer modelu karty graficznej, modemu i karty dźwiękowej.


6. Ograniczenie gwarancji

PRODUKT MULTIMEDIALNY JEST DOSTARCZANY W POSTACI „TAKIEJ, JAKA JEST” I „TAKIEJ, JAKA JEST DOSTĘPNA”. SPÓŁKA Fulqrum GAMES WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE NIE UDZIELA GWARANCJI NA PRODUKT MULTIMEDIALNY, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, INNYCH NIŻ TE, KTÓRE ZOSTAŁY OKREŚLONE W ARTYKULE 5 NINIEJSZEJ UMOWY.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Produktu Multimedialnego na własne ryzyko.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty wynikające z naprawy oraz/lub korekty Produktu Multimedialnego.

Spółka Fulqrum Games nie gwarantuje, że Produkt Multimedialny będzie działał nieprzerwanie lub bezbłędnie, że usterki zostaną naprawione, że Produkt Multimedialny jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów składowych.

W zakresie przewidzianym przez prawo spółka Fulqrum Games wyraźnie stwierdza, że nie udziela żadnych gwarancji dotyczących wartości rynkowej Produktu Multimedialnego, zadowolenia Użytkownika ani nadawania się Produktu Multimedialnego do określonego zastosowania.

Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą zysku, utratą danych, błędami i utratą informacji handlowych lub innych informacji w wyniku posiadania lub korzystania z Produktu Multimedialnego.

Ponieważ w niektórych jurysdykcjach powyższe ograniczenie gwarancji nie jest dopuszczone, może się zdarzyć, że nie będzie ono miało zastosowania do konkretnego Użytkownika.


7. Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka Fulqrum Games, jej pracownicy, agenci lub dystrybutorzy w żadnym wypadku (w tym – bez ograniczeń – w przypadku zaniedbania) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, wynikowe, przypadkowe, szczególne, poboczne lub inne szkody powstałe w związku z niniejszą Umową lub z niej wynikające, wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu Multimedialnego, jak również z jego własności lub niewłaściwego funkcjonowania, nawet w przypadku, gdy spółka Fulqrum Games została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

W szczególności spółka Fulqrum Games nie ponosi odpowiedzialności za używanie Produktu Multimedialnego niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i na opakowaniu Produktu Multimedialnego.

Ponieważ w niektórych jurysdykcjach wyłączenie odpowiedzialności w przypadku szkód bezpośrednich lub przypadkowych nie jest dopuszczone, może się zdarzyć, że nie będzie ono miało zastosowania do konkretnego Użytkownika.

Całkowita odpowiedzialność spółki Fulqrum Games jest ograniczona – bez wyjątku – do zwrotu Użytkownikowi ceny zakupu Produktu Multimedialnego w zamian za zwrot Produktu Multimedialnego, wszystkich jego kopii, dokumentów rejestracyjnych i instrukcji obsługi oraz wszystkich materiałów stanowiących przeniesienie licencji z Użytkownika z powrotem na spółkę Fulqrum Games.

Na mocy niniejszej Umowy na korzystanie z Produktu Multimedialnego Użytkownikowi przyznawane są określone prawa, a Użytkownik może posiadać inne prawa, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w jego kraju.


8. Postanowienia różne

Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z tej Umowy lub w związku z nią, jej przedmiotem lub powstaniem podlegają prawu cypryjskiemu, o ile prawo kraju, na terenie którego Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania, nie stanowi inaczej.

Użytkownik niniejszym potwierdza, że przeczytał i zrozumiał powyższą treść Umowy i zgadza się, że czynność polegająca na instalacji Produktu Multimedialnego jest potwierdzeniem zgody Użytkownika na przestrzeganie warunków i postanowień Umowy zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że niniejsza Umowa stanowi kompletną i wyłączną treść ustaleń pomiędzy spółką Fulqrum Games a Użytkownikiem.


9. Wypowiedzenie

Nieprzestrzeganie warunków i postanowień niniejszej Umowy spowoduje automatyczne i natychmiastowe jej wypowiedzenie. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy i licencji przyznanej na jej mocy, bez względu na przyczynę, Użytkownik zgadza się natychmiast zaprzestać używania Produktu Multimedialnego i zniszczyć wszystkie kopie Produktu Multimedialnego dostarczone w ramach niniejszej Umowy. Zobowiązania finansowe zaciągnięte przez Użytkownika będą obowiązywać również po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy.


10. Zgoda na wykorzystanie danych

Informujemy, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się tutaj w Polityce Prywatności https://royalquest.com/agreements/privacy_policy