Polityka prywatności

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) w porządku krajowym.

Ważne definicje

 1. Dane osobowe”  - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 2. Przetwarzanie”  - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 3. Administrator” – lub Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
 4. Współadministrator” – zgodnie z art. 26 RODO oznacza dwóch lub więcej Administratorów danych, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 5. Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie,
 6. Odbiorca” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią,
 7. Podmiot przetwarzający” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
 8. Strona trzecia” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,
 9. Państwo trzecie” – podmiot poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), któremu ujawnia się dane osobowe,
 10. Zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
 11. Polityka Prywatności” – niniejszy dokument, przedstawiający informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym w art. art. 13 RODO – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
 12. Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych. Polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora danych,
 13. RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page3g_en/page3g_en?opendocument

Kogo dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej PP) dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, użytkowników www, graczy. Kategoriami odnośnych danych osobowych są osoby fizyczne występujące samodzielnie, osoby fizyczne wstępujące z ramienia jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne występujące z ramienia osób prawnych (np. jako członkowie ich organów, pełnomocnicy, prokurenci, osoby wyznaczone do kontaktu), np. na etapie poprzedzającym zawarcie umowy czy też po jej zawarciu.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych jest Fulqrum Publishing Ltd, Papachristoforu Building, 4th, 32 Kritis Street, Limassol, 3087, Cyprus, Tax No.: CY10268076B, Register No.: HE268076.

Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres DPO.CY@fulqrumpublishing.com.  

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. do Administratora danych pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres DPO.CY@fulqrumpublishing.com.

W jakich celach są lub mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

Lp.

Cel przetwarzania

Zakres danych

Zgodność przetwarzania z prawem

1.

Oferty

(Dane osobowe przetwarzane w związku z otrzymaniem przez Administratora oferty dot. ewentualnej współpracy)

1) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu,

2) w przypadku osób prawnych: imię, nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu,

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

2.

NDA

(Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowa o zachowaniu poufności (NDA))

1) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, e-mail, nr telefonu,

2) w przypadku osób prawnych: imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu,

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

3.

Umowa

(Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowy)

1) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, e-mail, nr telefonu, dane rejestracyjne (np. NIP), pozostałe dane osobowe w związku z rozliczeniem np. umów cywilnoprawnych (zlecenia / o dzieło)

2) w przypadku osób prawnych: imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO,

4.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji postanowień wynikających z umowy dot. świadczenie na rzecz użytkownika usług

(https://royalquest.com/en/agreements

https://royalquest.com/en/agreements/eula)

 

Nazwisko, e-mail

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień umowy (akceptacja postanowień umowy),

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

5.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania w tym także dot. wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem produktów

(https://royalquest.com/support)

Nazwisko, e-mail, informacje podane w treści wiadomości oraz załącznikach i opisie

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

6.

Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczna w tym w formie Newsletter (informacje o nowościach, nowych wydaniach)

e-mail

1) art. 6 ust. 1) lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą,

2) art. 6 ust. 1) lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

7.

Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w Forum

(https://royalquest.com/en/forum)

Nazwisko, nick, avatar, image, comments,

1) art. 6 ust. 1) lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą,

2) art. 6 ust. 1) lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

8.

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursach

Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacje przetwarzane w związku z uczestnictwem w konkursach

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień (warunków) uczestnictwa w konkursach (np. w związku z akceptacją postanowień Regulaminu konkursu),

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepis prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

9.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

Zakres danych niezbędny do realizacji przysługujących osobie praw

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

10.

W innych celach - przy czym treść art. 13 RODO zostanie wówczas przedstawiona indywidulanie, do danego celu przetwarzania

-

-

Informujemy, iż w zależności od celu przetwarzania, zakres wskazanych danych osobowych może ulec zmianie.

Jak długo, zgodnie z zasadą czasowości, będą przetwarzane dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez okres:

Lp.

Cel przetwarzania

Zgodność przetwarzania z prawem

Okres przetwarzania

1.

Oferty

(Dane osobowe przetwarzane w związku z otrzymaniem przez Administratora oferty dot. ewentualnej współpracy)

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

a) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

b) w celach wewnętrznych administracyjnych związanych z zarządzaniem procesem otrzymywania ofert – przez okres 10 lat od daty otrzymania oferty,

2.

NDA

(Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowa o zachowaniu poufności (NDA))

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

a) w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy o zachowaniu poufności (NDA) – przez czas przygotowanie, zawarcia oraz przez czas trwania umowy – przez czas nieokreślony lub do momentu wypowiedzenia umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

b) w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy (NDA) – jeżeli będzie miało to zastosowanie – przez okres trwania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres ich dociekana – jeśli będzie miało to zastosowanie,

c) do wewnętrznych celów zarządczych – sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z zawarciem umowy - przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy, przy czym okres ten może ulec zmianie,

3.

Umowa

(Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowy)

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. b) c), f) RODO

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO,

a) w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy – przez czas przygotowanie, zawarcia oraz przez czas trwania umowy – przez czas nieokreślony lub do momentu wypowiedzenia umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

b) w celu dokonania rozliczeń finansowych – przez okres minimum 6 lat od zakończenia roku obrotowego,

c) w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy – jeżeli będzie miało to zastosowanie – przez okres trwania roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres ich dociekana – jeśli będzie miało to zastosowanie,

d) do wewnętrznych celów zarządczych – sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z zawarciem umowy - przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy, przy czym okres ten może ulec zmianie,

4.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji postanowień wynikających z umowy dot. świadczenie na rzecz użytkownika usług

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień umowy (akceptacja postanowień umowy),

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) przez czas trwania umowy,

2) w okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,

3) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3) przez okres 10 lat w wewnętrznych celach administracyjnych,

5.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania w tym także dot. wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem produktów

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

2) przez okres udzielenie wsparcia technicznego,

3) przez okres 10 lat w wewnętrznych celach administracyjnych,

6.

Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczna w tym w formie Newsletter (informacje o nowościach, nowych wydaniach)

1) art. 6 ust. 1) lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą,

2) art. 6 ust. 1) lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) do momentu wycofania udzielnej zgody,

2) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3) przez czas nieokreślony,

7.

Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w Forum

1) art. 6 ust. 1) lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą,

2) art. 6 ust. 1) lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) do momentu wycofania udzielonej zgody,

2) przez czas użytkowania / bycia członkiem Forum,

3) przez okres wynikający z przepisów prawa,

4) przez okres 10 lat w wewnętrznych celach administracyjnych,

8.

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursach

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień (warunków) uczestnictwa w konkursach (np. w związku z akceptacją postanowień Regulaminu konkursu),

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepis prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

 1) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

2) przez okres trwania konkursu,

3) przez okres 6 lat od zakończenia uczestnictwa w konkursie,

4) przez okres 10 lat w wewnętrznych celach administracyjnych,

9.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) przez czas wynikający z przepisów prawa (przez czas nieokreślony),

2) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania),

Informujemy, iż podane okresy przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych celów przetwarzania mogą ulec zmianie m. in. w wyniku nowelizacji przepisów prawa lub wewnętrznych zmian organizacyjnych.

W jakich okolicznościach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Informujemy, iż podanie danych osobowych:

Lp.

Cel przetwarzania

Zgodność przetwarzania z prawem

Podanie danych osobowych

1.

Oferty

(Dane osobowe przetwarzane w związku z otrzymaniem przez Administratora oferty dot. ewentualnej współpracy)

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

a) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zapoznania się oraz podjęcia decyzji w związku z otrzymaną ofertą o współpracy,

2.

NDA

(Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowa o zachowaniu poufności (NDA))

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

a) przetwarzania danych osobowych w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy o zachowaniu poufności (NDA) – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień umowy,

b) przetwarzania danych osobowych w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy (NDA) – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dociekania roszczeń,

3.

Umowa

(Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowy)

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. b) c), f) RODO

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO,

a) przetwarzania danych osobowych w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy – podanie danych osobowych ma charakter umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania, zawarcia oraz realizacji postanowień umowy,

b) w przypadku dokonywania rozliczeń finansowych ma charakter ustawowy a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości spełnienia spoczywających na Administratorze danych o obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

c) przetwarzania danych osobowych w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dociekania roszczeń,

4.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji postanowień wynikających z umowy dot. świadczenie na rzecz użytkownika usług

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień umowy (akceptacja postanowień umowy),

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) podanie danych osobowych ma charakter umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia oraz realizacji postanowień wynikających z zawartej umowy,

2) podanie danych osobowych ma charakter ustawowy, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości spełnienia spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z popisów prawa,

5.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania w tym także dot. wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem produktów

 

 

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenie odpowiedzi na otrzymywane zapytania oraz brakiem możliwości udzielenia użytkownikowi wsparcia technicznego,

6.

Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczna w tym w formie Newsletter (informacje o nowościach, nowych wydaniach)

1) art. 6 ust. 1) lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą,

2) art. 6 ust. 1) lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania informacji marketingowych w tym Newsletter,

7.

Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w Forum

 

1) art. 6 ust. 1) lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą,

2) art. 6 ust. 1) lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Forum

8.

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursach

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień (warunków) uczestnictwa w konkursach (np. w związku z akceptacją postanowień Regulaminu konkursu),

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepis prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w ograniczanych konkursach,

2) Podanie danych ma charakter umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie oraz brakiem możliwości wykonania postanowień umowy (w przypadku konkursów z regulaminem uczestnictwa), 

3) podanie danych osobowych ma charakter ustawowy, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości spełnienia spoczywających na Administratorze danych przepisów prawa (przypadku konkursów, w których, w których będą zachodziły rozliczenia finansowe),

9.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji przysługujących osobowe praw w obszarze ochrony danych osobowych,

2) podanie danych ma charakter ustawowo, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości spełnienia spoczywających na administratorze danych obowiązków wynikających z przepis wprawa,

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO):

Lp.

Cel przetwarzania

Zgodność przetwarzania z prawem

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

1.

Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczna w tym w formie Newsletter (informacje o nowościach, nowych wydaniach)

1) art. 6 ust. 1) lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą,

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażona zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie udzielonej zgody należy zgłosić na adres e-mail: DPO.CY@fulqrumpublishing.com

2.

Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w Forum

 

1) art. 6 ust. 1) lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą,

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażona zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie udzielonej zgody należy zgłosić na adres e-mail: DPO.CY@fulqrumpublishing.com

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

Lp.

Cel przetwarzania

Zgodność przetwarzania z prawem

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

1.

Oferty

(Dane osobowe przetwarzane w związku z otrzymaniem przez Administratora oferty dot. ewentualnej współpracy)

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Informujemy, iż za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych:

a) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu zapoznania się z ofertą o współpracy, uważa się wiążącą strony relację biznesową,

b) uważa się przetwarzania danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych i zarządczych związanych z zarządzaniem procesem otrzymywania ofert,

2.

NDA

(Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowa o zachowaniu poufności (NDA))

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz osób fizycznych reprezentujących lub występujących z ramienia osobowy prawnej, za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się:

a) przetwarzanie w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy o zachowaniu poufności (NDA),

b) przetwarzanie w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy (NDA) – jeżeli będzie miało to zastosowanie – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uznaje się przetwarzanie danych osobowych w celu dociekania roszczeń z tytułu realizacji postanowień zawartej umowy (NDA),

c) przetwarzanie do wewnętrznych celów zarządczych – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z zawarciem umowy,

3.

Umowa

(Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowaniem, zawarciem oraz realizacją postanowień umowy)

1) w przypadku osób fizycznych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

2) w przypadku osób prawnych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, osób fizycznych reprezentujących lub występujących z ramienia osobowy prawnej, za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się:

a) przetwarzanie w celu przygotowania, zwarcia oraz realizacji postanowień umowy,

b) przetwarzanie w celu dokonania rozliczeń finansowych – działania związane z monitorowaniem i regulowaniem płatności,

c) przetwarzanie w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami umowy roszczeń z tytułu wykonania postanowień umowy – jeżeli będzie miało to zastosowanie - za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uznaje się przetwarzanie danych osobowych w celu dociekania roszczeń z tytułu realizacji postanowień zawartej umowy,

d) przetwarzanie do wewnętrznych celów zarządczych – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się sprawowanie kontroli oraz archiwizacji dokumentacji w związku z zawarciem umowy,

4.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji postanowień wynikających z umowy dot. świadczenie na rzecz użytkownika usług

 

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się przetwarzanie danych osobowych w wewnętrznych, administracyjnych i celach zarządczych – jeżeli będzie miało to zastosowanie

5.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania w tym także dot. wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem produktów

 

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się przetwarzanie danych w związku z udzielaniem odpowiedzi na otrzymywane zapytania w tym z dostarczaniem wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem produktów

6.

Dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą elektroniczna w tym w formie Newsletter (informacje o nowościach, nowych wydaniach)

1) art. 6 ust. 1) lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się łączącą strony relację biznesową, przetwarzanie danych w calach wewnętrzny administracyjnych oraz w celach związanych z realizacją spoczywających na administratorze obowiązków przewidzianych przepisami prawa (np. udokumentowanie wycofania udzielonej zgody)

7.

Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w Forum

 

1) art. 6 ust. 1) lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się przetwarzanie danych osobowych w związku z dostarczaniem i zarządzaniem Forum oraz rozpatrywanie ewentualnych skarg zgłaszanych przez uczestników Forum – jeżeli będzie miało to zastosowanie

8.

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursach

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem (zarządzaniem) konkursów oraz wewnętrze cele administracyjne oraz rozpatrywanie ewentualnych skarg zgłaszanych przez uczestników konkursów – jeżeli będzie miało to zastosowanie

9.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Za prawnie uzasadniony interes uważa się przetwarzanie danych osobowych w związku z otrzymanym zapytania w odniesieniu do realizacji praw lub/i wolności osób w obszarze ochrony danych osobowych oraz udokumentowanie przez organem nadzorczym realizację spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa

Ujawnianie danych osobowych przez Administratora danych

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane przez Administratora danych:

 1. ujawniane odbiorcom danych świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców danych mogą być: dostawcy infrastruktury IT na poziomie software i hardware, dostawny hostingu stron internetowych, narzędzia do przeprowadzania spotkań, konferencji, Webinarium online, zewnętrzne firmy rekrutujące, podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 2. ujawnianie odbiorcom danych współpracującym z Administratorem danych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców, którym mogą być ujawniane dane osobowe są podmioty działające w obszarze audytów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, kancelarie prawne, Informujemy, iż po ujawnieniu danych osobnych ich Administratorem staje się odbiorca danych, któremu dane zostały ujawnione. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 3. ujawniane odbiorcom danych będącymi organami publicznymi/państwowymi. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców danych mogą być takie organu jak Urząd Skarbowy, Policja, sądy, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inne podmioty, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, iż po ujawnieniu danych osobnych ich Administratorem staje się odbiorca danych, któremu dane zostały ujawnione. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. ujawniane danych osobowych stronom trzecim. Wykaz stron trzecich, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

 1. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO:
  1. na postawie art. 45 RODO - przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
  2. na podstawie art. 46 RODO - przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym z zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,
 2. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z przekazywaniem danych osobowych poza EOG, Administrator danych podaje takie informacje w niniejszej Polityce Prywatności,
 3. Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać pośrednio lub bezpośrednio dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

Ryzyko związane z transferem danych poza EOG oraz mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych

1.

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

2.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

3.

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

4.

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

5.

Google

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

6.

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych realizacji następujących praw:

 1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo od przenoszenia danych,
 7. prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejsze Polityce Prywatności, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania. Wszelkie zapytania dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą należy kierować na w/w adres Administratora danych lub za pośrednictwem e-mail na adres: DPO.CY@fulqrumpublishing.com.   

Kto jest organem nadzorczym?

 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Office of the Commissioner for Personal Data Protection, contact to the supervisory body is available at:http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contact_en/contact_en?opendocument
 2. W przypadku współadministrowania z Facebook Irland Limited, informujemy iż organem nadzorczym jest Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland (z póź. zm.): https://www.dataprotection.ie/.    

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informacje na temat zastosowanych przez Administratora danych plików cookies dostępne są w Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej jako odrębny dokument: https://royalquest.com/pl/agreements/cookie

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe mogą:

 1. pochodzić bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
 2. pochodzić niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Źródłem pochodzenia danych osobowych mogą być ogólnodostępne rejestry, a w przypadku osób fizycznych występujących z ramienia lub reprezentujących osobę prawną, dane osobowe mogą pochodzić od osoby prawnej.

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administrator danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych w Polityce Prywatności celów, w tym imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej, dane rejestracyjne osoby prawnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, dane do korespondencji, nr rachunku bankowego oraz inne dane osobowe. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych

 1. Informujemy, iż Administrator danych prowadzi w mediach społecznościowych fanpage:
  1. Facebook,
  2. LinkedIn,
  3. Twitter,
  4. YouTube,
  5. VK,
 2. Informujemy, iż Administrator danych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem fanpage,
 3. Informujemy, iż korzystając w w/w fanpage, informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod linkami:

Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

1.

Facbook

https://www.facebook.com/legal/terms

2.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

3.

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

4.

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

5.

VK

https://connect.vk.com/privacy

Odwołania do innych stron

 1. Informujemy, iż na stronie internetowej Administratora danych mogą być udostępnione odwołania do innych stron (np. partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych).
 2. Informujemy, iż Administrator danych nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych innych stron internetowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych udostępniane są prze Administratorów danych, do których w/w strony internetowe należą.  

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem platform sprzedażowych

 1. Informujemy, iż Administrator danych, w ramach współpracy z takimi platformami sprzedażowymi jak Amazon lub Allegro, może przetwarzać dane osobowe w związku z ofertowaniem produktów i usług.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie w jakim Administrator danych decyduje o celach i sposobie przetwarzania danych dostępny jest w dedykowanej Polityce Prywatności udostępnianej przez Administrator danych na platformie sprzedażowej.

Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych

Informujemy, iż zgodnie z art. 34 RODO, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator danych bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Informujemy, iż zgodnie z art. 34 RODO, dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wystąpieniem naruszania, o którym mowa powyżej. Informujemy, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Informujemy, iż w przypadku wystąpienia naruszania danych osobowych, Administrator danych poweźmie wszelkie możliwe i dostępne mu środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania określone w art. 33 oraz art. 34 RODO.